AANDACHTSPUNTEN VAKANTIEWERK

Na afloop van de schoolexamens en in de zomermaanden maakt u wellicht gebruik van vakantiekrachten. Vaak is dat een flexibele en betaalbare manier om uw personeelsbezetting in de vakantieperiode te versterken. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het inhuren van vakantiekrachten? Wilt u weten welke regels voor uw vakantiekrachten gelden of kunnen wij u helpen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten? Neem dan met één van onze medewerkers contact op.

>> Lees meer >>

 

Arbeidsovereenkomst
Een vakantiewerker is in principe een ‘normale’ werknemer waarmee u een arbeidsovereenkomst aangaat. Sluit met een vakantiewerker alleen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit onder andere om te voorkomen dat een doorbetalingsverplichting vanwege arbeidsongeschiktheid ná de vakantiewerkperiode voor u als werkgever aanwezig blijft. Controleer verder of in de op uw onderneming van toepassing zijnde cao specifieke regels over vakantiewerkers zijn opgenomen.

Vakantiewerkers onder de 16 jaar hebben voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig van hun ouders of voogd.

 

Salaris, vakantiedagen en vakantiegeld
Voor vakantiewerken van 13 en 14 jaar geldt geen minimumloon. Vanaf 15 jaar is het wettelijk minimumjeugdloon van toepassing. Tip! Neem in de arbeidsovereenkomst met de vakantiewerker een bepaling op dat uitsluitend de werkelijk gewerkte uren worden uitbetaald. Verwijs hierbij naar het Burgerlijk Wetboek Artikel 7:628, lid 5.

Vakantiewerkers bouwen vakantiedagen en vakantiegeld op. Conform het Burgerlijk Wetboek hebben zij naar rato recht op 20 vakantiedagen per jaar en 8% vakantiegeld. Meestal de vakantierechten en het vakantiegeld direct met het salaris afgerekend. Deze uitbetaling dient op de salarisstrook te zijn gespecificeerd.

 

Arbeidstijdenwet 

De Arbeidstijdenwet (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/inhoud/regels-voor-werktijden) hanteert specifieke voorwaarden voor minderjarigen. U mag vakantiekrachten vanaf 13 jaar aannemen. Afhankelijk van de leeftijd mogen jongeren een bepaald aantal uren per dag en per week werken. Ook geldt er een restrictie op het maximum aantal toegestane werkweken per jaar.

 

Kinderbijslag en Studiefinanciering

Jongeren tot 16 jaar mogen bijverdienen zonder dat de kinderbijslag http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/levensloop/hoeveel_bijverdienen/index.jsp)  in gevaar komt. Vanaf 16 jaar moet er rekening worden gehouden met een maximumbedrag. Als een vakantiekracht meer dan dit bedrag verdient, dan moet de vakantiekracht dit aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) doorgeven. Ook bij het ontvangen van studiefinanciering mag een bepaald bedrag door de vakantiewerker worden bijverdiend.

 

Studenten- en scholierenregeling 

Ga ook na of u gebruik kunt maken van de studenten- en scholierenregeling in de loonbelasting. Kunt u de regeling toepassen, dan hoeft u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen. Het voordeel voor de vakantiekracht is dat deze netto meer overhoudt.

Geen reactie's

Geef een reactie